Oslavy 120. let

Členové Sboru dobrovolných hasičů ve Slatině vzpomněli v minulém měsíci spolu se slatinskou veřejností 120 let od svého založení. Na shromáždění k tomuto významnému výročí připomněl starosta sboru Vladimír Dočkal bohatou historii místních hasičů, jejich dlouholetou dobrovolnou a obětavou práci. Podstatná část jeho projevu je obsažena v následujících řádcích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již 120 let uplynulo od doby, kdy byl v naší obci založen Sbor dobrovolných hasičů. Přípravné práce na jeho založení začaly z iniciativy správce školy pana Antonína Tilhona v roce 1893. Byly vypracovány stanovy a tentýž rok je schválilo moravské místodržitelství. Za činné členy se přihlásilo 25 mužů. Dne 7. ledna 1894 byli zvoleni tehdejší představitelé sboru – jako starosta Antonín Tilhon, dále Antonín Šmaha, František Šmaha, František Velecký, Mikuláš Daněk, Leopold Nos, František Zeman a Josef Šik. Sbor byl založen, byli členové, byla chuť do práce, nebylo však nářadí, oblečení, stříkačka, skladiště a nebyly také peníze na pořizování. Žádalo se o finanční podporu u různých institucí i osob. Neúnavnost zakládajících členů byla nakonec korunována úspěchy. Finanční podpory sboru se dostalo od obce, zemských i církevních úřadů, fabrikantů i samotného císaře. Budovalo se na základě dlužních úpisů, za které ručili členové svým majetkem. Členové sboru v dalších letech pořádali také různé akce, aby získali peníze na nákup potřebného vybavení. V roce 1904 se ze zdravotních důvodů vzdává své funkce Antonín Tilhon a v roce 1908 přichází sbor jeho úmrtím o svého zakladatele a prvního starostu. Po něm se stali starosty Václav Zelinka a později Reinhold Kellner. Veškerá činnost byla přerušena 1.světovou válkou. První výroční valná hromada po skončení války, již ve svobodné Československé republice, se konala 12. ledna 1919. Hasičská činnost byla tehdy považována za dobrovolnou a zájmovou, a proto nebyla nikým, ani státem, finančně dotována. A tak veškeré finanční prostředky na výzbroj, výstroj i na vlastní činnost, si museli hasiči zajišťovat sami formou příspěvků, sbírek a výtěžků ze zábav, divadel a plesů, které za tímto účelem pořádali. Hlavním a jediným posláním hasičů byla tehdy likvidace požárů, pomoc při povodních a živelných pohromách. V roce 1928 byla zakoupena a slavnostním způsobem předána dvoukolová motorová stříkačka, v roce 1929 hasičský sbor zakoupil auto, které se upravilo pro dopravu mužstva a potřebného nářadí na místo požáru. V březnu 1939 po okupaci hitlerovským Německem byla v naší zbrojnici nasazena německá jednotka protivzdušné obrany, a tím se činnost sboru po dobu okupace utlumila. V dubnu 1945 napadla německá letadla ruské pozice v okolí Tuřanky. Po skončení bojů se zjistilo, že náš sbor byl postižen nejen poškozením zbrojnice, ale i ztrátou téměř veškerého inventáře. V únoru 1954 se začalo s přípravnými pracemi na přístavbě požární zbrojnice, s vlastními pracemi bylo započato v polovině června 1954. Všechny práce se uskutečnily převážně našimi členy v neplacených brigádách, celá akce přestavby byla dokončena v roce 1957, předána do užívání a slouží dosud. Toto je jen krátké ohlédnutí za vývojem a rozvojem našeho dobrovolného sboru od jeho založení až do dnešní doby. Již 120 let staré jsou základy dobrovolné a obětavé práce našich hasičů, kteří věnují mnoho práce k ochraně i záchraně životů a majetku na úkor svého osobního volna a pohodlí. Za uplynulých 120 let se nic nezměnilo na obětavosti a svědomitosti, kterou slatinští hasiči věnují ve prospěch společnosti a svých spoluobčanů.